เกี่ยวกับ Go Digital ASEAN ประเทศไทย

โครงการ Go Digital ASEAN ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Go Digital ASEAN โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ด้านทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (digital literacy) และความตระหนักด้านความปลอดภัยออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในการใช้สมาร์ทโฟนประกอบธุรกิจ

มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ร่วมดำเนินโครงการฯ กับ มูลนิธิกองทุนไทย และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (สมาคมอิมเปค) จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชนในเครือข่ายมูลนิธิกองทุนไทย และสมาคมอิมเปค จำนวน 2,000 คน ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการตลาด การตลาดออนไลน์ และกลโกงจากการซื้อขายออนไลน์รวมถึงติดตามการแนะนำความรู้ต่อไปยังผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโดยกลุ่มผู้นำชุมชนในเครือข่ายฯ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ Go Digital ASEAN ประเทศไทย ได้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่นและเกษตรกร ในภาคสินค้าการเกษตร หัตถกรรมท้องถิ่น และอุตสาหกรรมครัวเรือน จำนวน 40,000 คน ที่อาศัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายจะหมายความรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่นและเกษตรกรที่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ในภาคเหนืออีกด้วย คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ เรียนรู้ร่วมกันได้ที่ Go Digital ASEAN ประเทศไทย

เกี่ยวกับ Go Digital ASEAN

โครงการ Go Digital ASEAN มุ่งเน้นที่จะปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการประสานงานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย โครงการนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชีย ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ด้วยการสนับสนุนจาก Google.org ซึ่งเป็นแผนกการกุศลของ Google โครงการฯ จะนำความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200,000 คนในพื้นที่ชนบทและชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ เยาวชน และผู้หญิงที่ทำงานต่ำกว่าระดับความรู้และทักษะ ด้วยงบประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการฯ คาดหวังว่าจะสามารถช่วยขยายโอกาสการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลของศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความตระหนักด้านความปลอดภัยออนไลน์ สามารถติดตามโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ Go Digital ASEAN