การฝึกอบรมในโครงการ Go Digital ASEAN

ลงทะเบียน

โครงการ Go Digital ASEAN มุ่งเน้นที่จะปิดช่องว่างทางดิจิทัลทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการประสานงานอาเซียนเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชีย ด้วยการสนับสนุนจาก Google.org ซึ่งเป็นแผนกการกุศลของ Google โดยโครงการจะนำความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200,000 คนในพื้นที่ชนบทและชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ ลูกจ้างแบบไม่เต็มเวลาหรือแบบการจ้างงานไม่เต็มที่ที่เป็นเยาวชน และผู้หญิง มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในประเทศบรูไนดารุซซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม คาดหวังว่า ด้วยงบประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะช่วยขยายโอกาสการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลของศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความตระหนักด้านความปลอดภัยออนไลน์